රෙනෝල්ට් පියුජොට් දොඹකරය ඊජිප්තුවට නැව්ගත කර ඇත

雷诺标致发往埃及

ඔක්තෝබර් 19 වන දින රෙනෝල්ට් පියුජොට්ගේ දොඹකරය ඊජිප්තුවට යවන ලදි.
ක්‍රෑන්ක් ෂාෆ්ට්, කැම්ෂාෆ්ට්, සිලින්ඩර් හෙඩ්, ෆ්ලයි වීල් නිෂ්පාදකයින් නිෂ්පාදනය කිරීම පිළිබඳව අපි විශේෂ specialized යෝ වෙමු. අපට උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදන හොඳ මිලකට ලබා දිය හැකිය. ඔබට යමක් අවශ්‍ය නම් කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වීමට නිදහස් වන්න.

තැපැල් කාලය: ඔක්තෝබර් -19-2020